Informacje dodatkowe do oferty turystycznej – Obozy młodzieżowe Lato 2013

Poniższy tekst stanowi uzupełnienie „Warunków uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur”.

 

 

Zawarcie umowy

• Zawarcia umowy na rzecz Uczestnika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych (poniżej 13 lat) dokonują jego rodzice lub jego prawny opiekun. W przypadku Uczestnika o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (wiek 13 – 18 lat) umowę podpisują za niego rodzice lub też jego prawny opiekun bądź też Uczestnik ten samodzielnie, przy tym w tej sytuacji musi on przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego. Jeśli zawarcia umowy na rzecz niepełnoletnich Uczestników dokonuje inna osoba dorosła, to winna ona przedstawić napisane w formie oświadczenia upoważnienie rodziców lub prawnych opiekunów do dokonania tej czynności.

• W imprezach dla młodzieży biorą udział Uczestnicy w wieku podanym w ofercie. Ewentualne odstępstwa od tej zasady w granicach jednego roku są możliwe jedynie po zgodzie organizatora i pod warunkiem zaakceptowania przez Uczestnika i opiekuna zasad obowiązujących dla danej grupy wiekowej. Nie jest możliwe uczestnictwo osób niepełnoletnich w imprezach przewidzianych dla wieku powyżej 18 lat, gdzie nie przewidziano opieki wychowawców.

Ceny

• Oferta zawarta w niniejszym katalogu została opracowana na podstawie zebranych informacji i stanu prawnego aktualnych w dniu 15.12.2012 r. Podane w ofercie ceny biletów wstępu, imprez fakultatywnych itp. mają charakter orientacyjny.

• Cena imprezy nie obejmuje innych kosztów niż podane w ofercie, a w szczególności takich opłat dodatkowych jak np.: kosztów biletów wstępów, opłat klimatycznych, wycieczek fakultatywnych, transportu miejskiego, napojów do posiłków zamawianych u kelnera itp., a także dopłat za dojazd z wybranych przystanków - podanych w rozkładach jazdy.

• Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opłat związanych z realizacją imprezy turystycznej lub z usługami indywidualnie zamawianymi podczas pobytu za granicą (np. opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym itp.) w miejscu ich powstania.

• Jeżeli na kilka dni przed rozpoczęciem imprezy Almatur dysponuje jeszcze wolnymi miejscami zdarza się, że są one sprzedawane po obniżonej cenie w ramach oferty Last Minute. Uczestnikom, którzy wykupili ofertę po cenach katalogowych nie przysługuje obniżka ceny w związku z późniejszą ofertą „Last Minute”.

Co trzeba zabrać koniecznie!

• Uczestnik rozpoczynający udział w imprezie zobowiązany jest posiadać wymagane w ofercie dokumenty oraz sprzęt lub ekwipunek. Konieczne jest również posiadanie legitymacji szkolnej, książeczki zdrowia (lub numeru PESEL).

• Dla prawidłowej realizacji umowy niezbędne jest pobranie od sprzedawcy Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Obozu/Kolonii, wypełnienie jej przez uprawnione osoby oraz oddanie przedstawicielowi Almaturu na miejscu zbiórki. Ze względów organizacyjnych prosimy nie pozostawiać Kart Kwalifikacyjnych w punktach sprzedaży. Przekazanie prawidłowo wypełnionej Karty Kwalifikacyjnej jest warunkiem przyjęcia uczestnika na obóz.

Realizacja imprez

• Uczestnicy imprez znajdują się pod opieką wykwalifikowanej kadry, w skład której w zależności od imprezy wchodzą wychowawcy, instruktorzy, piloci, rezydenci itd. Kadra jest odpowiedzialna za prawidłowy i bezpieczny przebieg imprezy, a uczestnicy obozów mają obowiązek podporządkowania się jej poleceniom. Pod opieką jednego wychowawcy znajduje się w zależności od obozu nie więcej niż 15-20 niepełnoletnich Uczestników.

• Opieka Almaturu rozpoczyna się z chwilą przekazania niepełnoletnich uczestników przedstawicielowi Almaturu na miejscu zbiórki, a kończy przekazaniem ich uprawnionym osobom po powrocie lub w inny sposób, ustalony indywidualnie z prawnym opiekunem uczestnika. Prosimy rodziców o punktualne stawienie się w miejscu powrotu w celu odbioru uczestników.

• Przy dojeździe własnym na obóz krajowy prosimy o przywóz uczestników nie wcześniej niż na godzinę przed planowanym przyjazdem autokaru do obiektu, Ze względów organizacyjnych nie jest możliwe wcześniejsze zakwaterowanie i zapewnienie opieki przez Almatur. Odbiór uczestników winien nastąpić nie później niż godzinę po odjeździe autokaru w ostatnim dniu obozu.

• Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania “Regulaminu obozu”, z którym zapoznają się na początku imprezy.

• W szczególności „Regulamin obozu” zobowiązuje Uczestników do:

– podporządkowania się poleceniom kadry obozu,

– nie spożywania alkoholu, nie palenia papierosów, nie używania narkotyków,

– przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu (m.in. przepisy p. poż., poruszania się po drogach publicznych, BHP, ciszy nocnej i korzystania z kąpieliska),

– nie oddalania się z terenu zakwaterowania lub miejsca zajęć,

– korzystania ze sprzętu pływającego i kąpieliska tylko za zgodą i pod nadzorem instruktora-wychowawcy,

– użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu rekreacyjno-sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem,

– utrzymywania porządku na terenie obozu, brania aktywnego udziału w zajęciach,

– zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami obowiązującymi na obozie, a także zwyczajami panującymi w danym kraju.

• W stosunku do Uczestników nie przestrzegających zasad objętych regulaminem Almatur zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich do przewinienia środków dyscyplinujących takich jak: upomnienie, powiadomienie rodziców czy powiadomienie szkoły. Poważne naruszenie zasad, a w szczególności: spożywanie alkoholu, używanie narkotyków lub sprowadzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników grozi wydaleniem uczestnika z obozu..

Program imprez

• Polscy piloci i wychowawcy nie są uprawnieni do przewodnictwa po wnętrzach muzealnych oraz innych miejscach zastrzeżonych prawem danego kraju dla licencjonowanych przewodników.

• Imprezy fakultatywne organizowane są na miejscu pobytu naszych uczestników przez biura miejscowe, z którymi Almaturu nie wiążą stosunki prawne. W ofercie Almaturu podawany jest, jedynie w celach informacyjnych, przykładowy program i orientacyjne ceny najbardziej typowych imprez. Odpłatność za nie wnoszona jest przez turystów do biura organizującego daną imprezę. Uczestnictwo w imprezach fakultatywnych jest dobrowolne i nie jest objęte umową z Almaturem. Almatur nie gwarantuje także, że wszystkie podane imprezy fakultatywne się odbędą, gdyż do realizacji może być wymagana minimalna ilość chętnych, określona przez miejscowe biuro.

Informacje o przebiegu obozu, kontakt z Uczestnikami

• W sezonie letnim Almatur uruchamia specjalną linię telefoniczną “Almatur Help Line” – numer 42 632 17 41. Pod tym numerem codziennie w okresie wakacji, przez całą dobę pracownicy Almaturu służą informacjami związanymi z wyjazdami i powrotami z obozów.

• Adres i numer telefonu obiektu, w którym zakwaterowani są uczestnicy obozu można otrzymać u sprzedawcy oferty lub przedstawicieli Almaturu na miejscu zbiórki.

Transport

• Almatur korzysta z autokarów własnych oraz innych koncesjonowanych przewoźników drogowych. Autokary innych firm są oznaczone tablicą z logo Almaturu umieszczonym za przednią szybą autokaru. Wszystkie autokary wykorzystywane przez Almatur posiadają rozkładane siedzenia, radiomagnetofon i mikrofon oraz wyposażenie dodatkowe, wymienione w ofercie.

• W przypadku bardzo małej ilości zainteresowanych (mniej niż 6 osób), Almatur zastrzega sobie prawo odwołania dojazdów z danej trasy lub miejscowości, o czym powiadomi uczestnika na piśmie do 4 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Uczestnik, któremu odwołano dojazd ma prawo wyboru innego miejsca wyjazdu, na trasie realizowanej przez Almatur, za zwrotem całości wpłaconej wcześniej dopłaty za miejsce wsiadania. Podczas przejazdów możliwe są przesiadki.

• Miejsce rozpoczęcia podróży należy określić w momencie podpisania umowy. Zmiana miejsca wyjazdu może nastąpić nie później niż 8 dni przed rozpoczęciem imprezy.

• W przypadku wyjazdów autokarowych i lotniczych ilość bagażu ograniczona jest do jednej sztuki bagażu zasadniczego (max. 20 kg, o ile oferta nie przewiduje inaczej) oraz jednej sztuki bagażu podręcznego (do 5 kg) na osobę. Obsługa autokarów ma prawo odmówić zabrania bagażu, który przekracza te limity. Każdy bagaż zasadniczy przekazywany obsłudze powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem właściciela.

• Na miejsce zbiórki należy się zgłosić minimum 10 minut przed planowanym odjazdem autokaru. Miejsca w autokarach wskazuje Uczestnikom pilot w momencie wsiadania do autokaru docelowego.

• Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pasażerów oraz komfort podróżowania uprasza się podróżnych o spożywanie posiłków oraz ciepłych napoi w trakcie postojów autokaru. Jeśli fotele są wyposażone w pasy bezpieczeństwa, należy pasy te mieć zapięte w trakcie przejazdu autokaru.

• Możliwość korzystania z toalet w autokarach ze względu na ich małą pojemność oraz komfort podróżowania jest ograniczona do sytuacji nadzwyczajnych. Prosimy o korzystanie z toalet publicznych podczas przerw w podróży i zabranie ze sobą drobnych monet (bilonu) na związane z tym płatności.

• Prosimy o upewnienie się, czy po zakończeniu podróży nie został pozostawiony w autokarach i innych środkach transportu bagaż osobisty (przewożony pod nadzorem pasażera) oraz zasadniczy - przekazany obsłudze autokaru.

• Na trasie przejazdu autokaru z Polski do miejsca docelowego za granicą, średnio co 3-4 godziny organizowane są postoje, jeśli tylko jest możliwe - na parkingach z toaletą i barem. Czas postoju wynosi od 20 do 45 minut. Sugerujemy więc zabranie ze sobą niewielkiej ilości waluty krajów tranzytowych. Przy niektórych, dłuższych trasach przewidziane są dłuższe postoje (na posiłek). Jeśli miejsce takich postojów jest określone, to w ofercie podano ich miejsce i sugerowaną ilość potrzebnych dewiz. W pozostałych przypadkach proponujemy zabranie na ten cel waluty krajów tranzytowych, przy założeniu, że ceny posiłków w zajazdach w krajach zachodnich to równowartość 10-12 EUR, a w pozostałych krajach 8-10 EUR.

• Odprawa bagażowa na lotnisku rozpoczyna się zwyczajowo na dwie godziny przed planowaną godziną wylotu. Bilety lotnicze wydawane są na lotnisku przez przedstawiciela Almaturu, obejmują przelot tam i z powrotem. Bilety należy zachować na przelot powrotny. Podczas lotu uczestnicy znajdują się pod opieką personelu pokładowego. Po odprawie celnej w kraju docelowym powita Uczestników przedstawiciel Almaturu i skieruje do odpowiednich autokarów lub mikrobusów.

• W portach wylotowym bagaż podręczny jest dokładnie sprawdzany przez służby lotniska. Nie wolno zabierać w nim przedmiotów uznawanych za niebezpieczne, takich jak na przykład: noże, nożyczki, scyzoryki, pilniczki do paznokci. Aby uniknąć utraty tego typu przedmiotów zalecamy umieszczenie ich w bagażu głównym.

• Pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania wskazań kierowców i personelu pokładowego w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i organizacji przewozu lub przelotu.

Zakwaterowanie

• W ofercie proponujemy zakwaterowanie w różnych obiektach, z których główne to:

– Hotele, których standard wyznaczony jest ilością posiadanych gwiazdek zgodnie z przepisami danego kraju. Hotele z taką samą ilością gwiazdek w różnych krajach mogą różnić się standardem i wyposażeniem pokoi. Najczęściej występujące w ofercie hotele** to obiekty o przyzwoitym, standardzie, posiadające pokoje z łazienkami i dodatkowym wyposażeniem.

– Akademiki, internaty wykorzystywane w czasie wakacji do zakwaterowania uczestników obozów oraz ośrodki młodzieżowe świetnie pełnią swoją rolę, gdyż są specjalnie przygotowane z myślą o młodzieży i posiadają odpowiednią infrastrukturę.

– Hotele i pensjonaty turystyczne – to obiekty o średnim standardzie. Urządzone w sposób funkcjonalny, z prostym wyposażeniem w niezbędne sprzęty. Posiadają zwykle pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienką.

– Apartamenty to samodzielne mieszkania wakacyjne. Składają się z jednego, dwóch lub trzech pokoi, łazienki oraz aneksu kuchennego wyposażonego w kuchenkę, lodówkę oraz podstawowe naczynia.

• Wszystkie obiekty zakwaterowania obozów młodzieżowych są dopuszczane do eksploatacji na mocy odpowiednich, obowiązujących w danym kraju przepisów, a w Polsce zgłoszone do właściwego terytorialnie Kuratorium Oświaty i dopuszczone do działalności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego. Opis rodzaju zakwaterowania, standardu, infrastruktury oraz wyposażenia pokoi znajduje się w ofercie.

• W większości obiektów zakwaterowania doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00, a kończy o godzinie 9.00. Uczestnicy podczas oczekiwania na zakwaterowanie oraz po wykwaterowaniu w ostatnim dniu pobytu składają bagaże w miejscu wskazanym przez opiekunów.

Posiłki

• Ilość i rodzaj posiłków określone są w opisie świadczeń danej imprezy. Posiłki w trakcie przejazdów nie są zwykle przewidziane, prosimy o zabranie odpowiedniej ilości prowiantu na drogę oraz kieszonkowego na zakup żywności na drogę powrotną.

• W trakcie obozów zagranicznych przeważnie serwowane są dania kuchni regionalnej, których smak, sposób podania oraz składniki mogą odbiegać od przyzwyczajeń polskich uczestników, a napoje do posiłków (poza śniadaniami) są dodatkowo płatne, chyba, że oferta przewiduje inaczej.

Ubezpieczenie

• Każdy uczestnik imprezy organizowanej przez Almatur jest ubezpieczony na mocy podpisanej umowy generalnej z ubezpieczycielem w zakresie podanym w „Warunkach uczestnictwa”. Przed podpisaniem umowy uczestnik ma prawo i obowiązek zapoznania się z „Ogólnymi warunkami ubezpieczenia”, które zostaną mu udostępnione przez sprzedawcę i których powinien przestrzegać. Polisę grupową posiada kadra obozu

• Almatur poinformuje klienta o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. Dotyczy to także zagrożeń powstałych po zawarciu umowy

• Uczestnik musi spełnić wymogi zdrowotne, umożliwiające uczestnictwo w danej imprezie w sposób nie zagrażający życiu i zdrowiu jego samego lub innych uczestników imprezy oraz potwierdzić je w Karcie Kwalifikacyjnej.

• Dodatkowe informacje w sprawie ubezpieczeń można uzyskać w przedstawicielstwach Signal Iduna S.A na terenie całego kraju, w biurach Almaturu oraz na stronie internetowej www.almatur.pl.

• Uczestnicy cierpiący na choroby przewlekłe muszą przed wyjazdem uzyskać zgodę i zalecenia swojego lekarza oraz odnotować je w Karcie Kwalifikacyjnej. Almatur nie zapewnia lekarstw i środków medycznych stosowanych przy chorobach przewlekłych i chronicznych.

• Wszelkie formalności związane z udzieleniem pomocy medycznej lub innych usług assistance oraz pokrycia kosztów za granicą, w imieniu Uczestnika są załatwiane przez kadrę obozu. Dokumentację związaną z kosztami leczenia wypełnia i podpisuje wychowawca wraz z uczestnikiem. Rozliczeń z Ubezpieczycielem dokonuje bezpośrednio Almatur.

• Ubezpieczenie zawarte w cenie imprezy odbywającej się w Polsce nie obejmuje kosztów leczenia, w tym zakupu lekarstw. Obcokrajowcy, nie posiadający prawa do bezpłatnego leczenia w Polsce powinni we własnym zakresie wykupić polisę ubezpieczeniową na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia podczas trwania obozu.

• Jeśli na podstawie orzeczenia lekarskiego Uczestnik imprezy krajowej nie spełnia wymogów zdrowotnych umożliwiających mu dalsze uczestnictwo w imprezie, wychowawcy poinformują o tym telefonicznie rodziców lub opiekunów. W takim przypadku, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, powinni oni odebrać Uczestnika z miejsca odbywania obozu.

• Z roszczeniami wynikającymi z ubezpieczeń uczestnicy występują bezpośrednio do ubezpieczyciela w terminie do 7 dni po zakończeniu imprezy. Szczegółowych informacji udzielają kadra obozu oraz sprzedawcy.

• Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na przechowywanie pieniędzy, telefonów komórkowych i innych przedmiotów wartościowych w czasie trwania imprezy. Powinny one być zawsze noszone w sposób bezpieczny przy sobie, a podczas pobytu w obiektach zakwaterowania zalecamy, aby gotówka, biżuteria, kamery i inne cenne rzeczy posiadane przez uczestników były przechowywane w sejfi e hotelowym lub innym w miejscu wskazanym przez wychowawców. Należy również zwrócić uwagę przed każdym opuszczaniu pokoju hotelowego, aby jego drzwi i okna pozostawały zamknięte. Ubezpieczenie bagażu obejmuje tylko rzeczy osobiste (ubrania i kosmetyki).

• Ubezpieczenie bagażu nie obejmuje zniszczenia walizki/torby podróżnej, sprzętu sportowego, biżuterii, pieniędzy oraz dzieł sztuki. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia przenośnych telefonów, sprzętu fotografi cznego i komputerowego oraz audio-video jest ograniczona do wysokości 50% sumy ubezpieczenia.

Zmiana warunków i odwołanie imprezy

• O odwołaniu imprezy turystycznej lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej ilości zgłoszeń Almatur powiadomi klientów na piśmie, w terminach określonych w umowie. W przypadku wystąpienia innych zmian w imprezie Almatur poinformuje o nich klientów niezwłocznie, w terminie powyżej 14 dni przed rozpoczęciem imprezy listem poleconym, a w terminie późniejszym telefonem, telegramem lub pocztą elektroniczną.

Informacje wizowe i paszportowe

• Przy wyjazdach na obozy zagraniczne jedynymi dokumentami uprawniającymi do przekroczenia granicy jest paszport, a jeśli obóz łącznie z transportem odbywa się wyłącznie na terenie UE również dowód osobisty.

• W większości odwiedzanych krajów wymagane jest, aby paszport był ważny minimum 6 miesięcy od dnia przekroczenia granicy. Paszporty w Polsce są wydawane przez Wydziały Spraw Obywatelskich Urzędów Wojewódzkich. Okres oczekiwania na paszport wynosi ok. 4 tygodni.

• Uczestnik imprezy w przypadku kradzieży, zagubienia paszportu lub innych dokumentów związanych z podróżą powinien natychmiast o tym fakcie zawiadomić opiekuna-wychowawcę.

Informacje zdrowotne

• W żadnym z proponowanych przez Almatur krajów nie występują jakieś specyficzne zagrożenia zdrowotne i nie są wymagane szczepienia ochronne. Należy zawsze jednak pamiętać o zachowaniu minimum sanitarnego jak mycie rąk przed jedzeniem, mycie owoców czy picie tylko butelkowanej wody mineralnej.

• O zasadniczych zmianach dotyczących ewentualnych wymogów sanitarnych bądź zdrowotnych Uczestnicy będą informowani przez sprzedawców oferty. Aktualne informacje uzyskać można również w Informacji Konsularnej MSZ pod numerem telefonu 22 523 94 51 lub na stronach internetowych pod adresem www.msz.gov.pl.

Dane osobowe

W związku z udostępnieniem danych osobowych Almaturowi do celów realizacji umowy informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a osobie, której dane dotyczą, przysługują prawa określone w ww. ustawie, w szczególności prawo przeglądania przetwarzanych danych osobowych, poprawiania ich oraz kontroli ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest biuro Almaturu wskazane w ofercie jako organizator imprezy. Dane osób objętych ubezpieczeniem w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, datę urodzenia, zostaną udostępnione i będą przetwarzane przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji umowy ubezpieczenia. Informacje dodatkowe do oferty turystycznej – Obozy młodzieżowe Lato 2013Niezwykłe promocje

  • Sprawdź już teraz!

Wyprawy i egzotyka

  • Przez cały rok

Wycieczki objazdowe

  • Gorące Last Minute

Nasz zapowiedzi

  • Zima 2016/2017

Klauzula informacyjna

 

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Biuro Podróży i Turystyki „ALMATUR-ŁÓDŹ” Sp. z o.o.. (dalej „Almatur”) z siedzibą i adresem w Łodzi przy ulicy Piotrkowska 59

 

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Almatur?

ALMATUR przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z serwisów prowadzonych przez ALMATUR, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi, informować Cię o treściach i usługach ALMATUR i naszych Partnerów („Partnerzy”), których lista znajduje się tutaj, udostępniać w serwisach przestrzeń reklamową, prowadzić działania marketingu bezpośredniego, zapewniać bezpieczeństwo przetwarzania informacji, zarządzać systemami teleinformatycznymi oraz ochroną lub dochodzeniem roszczeń [sprawdź tutaj].

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ALMATUR Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. Wyświetlanie w serwisach oferty dopasowanych do Twoich zainteresowań, dzięki zautomatyzowanemu porównaniu Twoich zainteresowań i preferencji z modelowymi zainteresowaniami i preferencjami użytkowników internetu (profilowanie). W niektórych naszych serwisach podstawą przetwarzania danych osobowych może być zgoda, o czym zawsze zostaniesz poinformowany. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć [sprawdź tutaj].

Partnerzy, jako odrębni administratorzy danych osobowych, przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu lub zgody. Niektórzy z naszych Partnerów mogą również przetwarzać Twoje w taki sposób, aby wyświetlić Ci treści lub reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań, dzięki zautomatyzowanemu porównaniu Twoich zainteresowań i preferencji z modelowymi zainteresowaniami i preferencjami użytkowników internetu (profilowanie). Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć [sprawdź tutaj].

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Jakie masz uprawnienia wobec ALMATUR w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od ALMATUR: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora [sprawdź tutaj].

Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu ALMATUR udostępnia Twoje dane osobowe?

ALMATUR, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których ALMATUR posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez ALMATUR, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

 

Jak długo ALMATUR przechowuje Twoje dane osobowe?

ALMATUR przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez ALMATUR?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez ALMATUR albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez ALMATUR, możesz się skontaktować z przedstawicielem ALMATUR, wykorzystując dane kontaktowe: iod@Almatur.pl

Jeśli jesteś naszym zarejestrowanym użytkownikiem serwisów ALMATUR, informacje na temat ochrony Twoich danych osobowych znajdują się tutaj: przeczytaj pełną treść klauzuli