Regulamin zakupów za pośrednictwem strony www.almatur.katowice.pl

1. Strona internetowa www.almatur-katowice.pl, zwana dalej "serwisem" umożliwia zapoznanie się z rodzajami imprez turystycznych na podstronach dotyczących poszczególnych rodzajów wyjazdów w tym: obozów młodzieżowych, wczasów, wycieczek, obozów studenckich oraz kursów językowych, prezentację ceny, to jest ustalenie wstępnej wysokości ceny imprez turystycznych, dokonanie wstępnego zamówienia imprezy turystycznej oraz zamawianie katalogów i prezentację ofert specjalnych

2. Operatorem serwisu jest Biuro Podróży i Turystyki „Almatur-Katowice” Sp. z o.o,. ul. 3 Maja 7, 40-096 Katowice wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000118293. REGON 27159966, NIP 634-013-36-77, zwane dalej Almaturem.

3. Almatur oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu imprez turystycznych i posiada zezwolenie na działalność turystyczną Nr 0469 oraz potwierdza posiadanie gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej o numerze M 217221 Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - do użycia środków z umowy ubezpieczenia uprawniony jest Marszałek Województwa Śląskiego. Organizatorem imprez oferowanych do sprzedaży na stronie www.almatur.katowice.pl jest Almatur lub inni organizatorzy, z którymi Almatur współpracuje na zasadzie agencyjnej.

4. Istotne warunki usług turystycznych, w tym ceny, dopłaty obowiązkowe i fakultatywne, wskazane są w ofertach prezentowanych na stronach internetowych www.almatur.katowice.pl. Cena imprezy turystycznej prezentowana na stronie z przedmiotową ofertą jest ceną wstępną. Wyliczenie końcowej, prawidłowej ceny następuje podczas dokonywania zamówienia i jest potwierdzane przez Biuro Obsługi Klienta. Potwierdzona cena jest gwarantowana przy terminowym opłaceniu rezerwacji i przekazaniu do Biura Obsługi Klienta podpisanej umowy. Ceny prezentowane na stronach z przedmiotową ofertą w serwisie mogą ulec zmianie przy każdorazowej aktualizacji strony. Informacja o imprezie turystycznej na stronie www nie oznacza również, że jest ona dostępna w systemie rezerwacyjnym. Aktualizacja odbywa się raz dziennie.

5. Płatności za transakcje wykonane za pośrednictwem strony www.almatur.katowice.pl odbywają się tradycyjnym przelewem lub gotówką/kartą płatniczą w wybranym punkcie sprzedaży Almaturu. Płatności te winny być dokonane nie później niż w ciągu 36 godzin od otrzymania potwierdzenia dokonania zamówienia. Przy wyborze płatności bezpośredniej wszystkie formalności załatwiane są w wybranym biurze obsługi klienta Almaturu. 

6. Dokonanie zamówienia za pośrednictwem strony www.almatur.katowice.pl potwierdzane jest wstępnie przez wskazane w zamówieniu Biuro Obsługi Klienta najpóźniej w następnym dniu roboczym. Podczas dokonywania zamówienia należy podać odpowiednie i właściwe dane uczestników oraz osób zamawiających. Przy wyborze płatności przelewem łącznie ze wstępnym potwierdzeniem zostanie przesłana Umowa-zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej. W celu potwierdzenia zakupu osoba zamawiająca powinna podpisać i odesłać Zgłoszenie-Umowę udziału w imprezie turystycznej mailem na podany we wstępnym potwierdzeniu adres.

7. Ze względu na procedury obsługi zakupów za pośrednictwem strony www.almatur.katowice.pl, nie ma możliwości zarezerwowania imprezy turystycznej, jeżeli do daty wyjazdu pozostaje mniej niż 14 dni w przypadku płatności przelewem lub 7 dni w przypadku zapłaty w biurze Almaturu.. 

8. Zgodnie z ustawą z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31.03.2000 r.) Klient ma prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, w terminie 10 dni od dnia dokonania zakupu w sklepie internetowym jednak nie później niż 40 dni przez rozpoczęciem wycieczki. Powyższy fakt Klient zgłasza w formie pisemnej na adres BPiT „Almatur-Katowice” Sp. z o.o,. ul. 3 Maja 7, 40-096 Katowice.

9. Miejsce i sposób składania reklamacji określają „Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Almatur.” 

10. Wszelkie informacje opublikowane w serwisie, w szczególności materiały dotyczące imprez turystycznych i cen, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Operator serwisu dokłada wszelkich możliwych starań, aby informacje zawarte w serwisie wolne były od błędów i pomyłek, tym niemniej nie gwarantuje, iż błędy i pomyłki takie nie występują, w związku z czym wiążący charakter mają informacje wskazane w zawartej z Klientem (Użytkownikiem serwisu) umowie o świadczenie usług turystycznych. oraz w Warunkach Uczestnictwa, przedstawionych na stronie.

11. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie serwisu oraz za przerwy w dostępności serwisu.

12. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług turystycznych.

Niezwykłe promocje

  • Sprawdź już teraz!

Wyprawy i egzotyka

  • Przez cały rok

Wycieczki objazdowe

  • Gorące Last Minute

Nasz zapowiedzi

  • Zima 2016/2017


fb widget