Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur

1.

a) Przed zawarciem umowy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z ofertą umieszczoną w aktualnym katalogu Almaturu, niniejszymi warunkami uczestnictwa oraz informacjami dodatkowymi, dotyczącymi określonej oferty turystycznej.

b) Umowę-Zgłoszenie może podpisać wyłącznie osoba prawna lub fizyczna, która posiada zdolność do takich czynności prawnych. W przypadku podpisania umowy przez osobę o ograniczonej zdolności do czynności prawnych konieczne jest potwierdzenie umowy przez przedstawiciela ustawowego. Zamówienie zbiorowe podpisują osoby do tego upoważnione, które zawierają umowę w imieniu własnym i pozostałych uczestników.

c) Zawarcie umowy następuje po podpisaniu umowy-zgłoszenia przez Uczestnika i Almatur oraz wpłacie zaliczki w wysokości 25% ceny imprezy. Wpłata pozostałej części ceny imprezy winna być dokonana - do 21 dnia (ale nie wcześniej niż 180 dni) przed dniem rozpoczęcia imprezy, a przy imprezach z transportem samolotem lub pociągiem: do 41 dnia (ale nie wcześniej niż 180 dni) przed dniem rozpoczęcia imprezy.

d) Przy dokonywaniu rezerwacji na mniej niż 21 dni (mniej niż 41 dni przy imprezach z transportem samolotem lub pociągiem) przed rozpoczęciem imprezy należy wpłacić pełną kwotę za imprezę

2. Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia w wyznaczonym przez Almatur terminie pełnych danych i ewentualnej dokumentacji wymaganych do realizacji imprezy oraz punktualnego stawienia się w miejscu rozpoczęcia imprezy. Niespełnienie tych warunków może spowodować skreślenie z listy uczestników z konsekwencjami podanymi w punkcie 4.

3. W przypadku rezygnacji lub zmiany terminu imprezy uczestnik powinien natychmiast powiadomić o tym fakcie Almatur, doręczając mu pisemne oświadczenie.

4. W przypadku rezygnacji lub zmiany terminu imprezy turystycznej przez Uczestnika, Almatur zastrzega sobie prawo do dokonania potrąceń w wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych przez Almatur do chwili doręczenia mu oświadczenia Uczestnika o rezygnacji lub zmianie terminu imprezy. Almatur wskazuje przy tym informacyjnie, iż średnie koszty tych potrąceń kształtują się w praktyce następująco, w zależności od terminu rezygnacji:

a) do 40 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - do 10 % ceny imprezy.

b) 39 - 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - 10 %-30 % ceny imprezy,

c) 20 - 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - 20 %-50 % ceny imprezy,

d) poniżej 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - 50 %-90 % ceny imprezy.

e) Almatur przy zachowaniu należytej staranności podejmie działania zmierzające do ograniczenia kosztów rzeczywistych i strat związanych z rezygnacją uczestnika z udziału w imprezie, a tym samym do zminimalizowania kosztów rezygnacji, z uwzględnieniem indywidualnych okoliczności danego przypadku.

f) Uczestnik może obniżyć koszty związane z ewentualną zmianą terminu lub rezygnacją z imprezy poprzez zawarcie (w momencie podpisywania umowy) indywidualnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy.

5.

a) Nie pobiera się kosztów rezygnacji, poza kosztami rzeczywiście poniesionymi przez Almatur w wyniku zamiany uczestnika, jeżeli Uczestnik w momencie odstąpienia od umowy, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem imprezy, wskaże Almaturowi osobę spełniającą wszelkie warunki udziału w imprezie turystycznej, której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z zawartej umowy.

b) Jeśli uczestnictwo w imprezie jest związane z przelotami samolotowymi i/lub koniecznością wcześniejszego otrzymania wiz, to w takich przypadkach możliwość bezkosztowej zamiany uczestników może być ograniczona warunkami zakupu przez Almatur biletów lotniczych lub wymaganym terminem złożenia dokumentacji wizowej.

c) Za zmianę przez uczestnika istotnych danych podawanych przy zawieraniu umowy, tj. danych osobowych, miejsca rozpoczęcia podróży, rodzaju i ilości zamawianych świadczeń, może być pobrana opłata w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom poniesionym przez Almatur.

6. Gdy po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem podróży nastąpią nieprzewidziane wcześniej odstępstwa lub zmiany w stosunku do informacji zawartych w katalogu lub umowie, Almatur zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić o nich Uczestników. Jeśli zmianie ulegną istotne warunki umowy Uczestnik ma prawo do rozwiązania umowy i zwrotu wszystkich wpłaconych kwot. O rezygnacji lub akceptacji zmienionych warunków umowy Uczestnik powinien poinformować Almatur w ciągu 3 dni po otrzymaniu informacji na temat zmian, nie później jednak niż 24 godziny przed wyjazdem.

7. Almatur zastrzega sobie prawo do:

a) odwołania imprez, bez ponoszenia dodatkowych kosztów własnych, z powodu siły wyższej. Almatur ma również prawo do odwołania imprez z powodu braku wymaganego minimum uczestników. Wymagane minimum uczestników wynosi 75% miejsc przewidzianych na danej imprezie i wynosi ono zwykle 35 osób dla imprez autokarowych i 30 osób dla imprez samolotowych. Dla niektórych imprez minimalna ilość uczestników została sprecyzowana w ofercie. Powiadomienie uczestnika o odwołaniu imprezy z powodu braku wymaganego minimum uczestników następuje w formie pisemnej, nie później niż 10 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy. W przypadku odwołania imprezy uczestnik ma prawo według własnego wyboru do: natychmiastowego otrzymania w całości wniesionych wcześniej wpłat; uczestnictwa w imprezie zastępczej o tym samym standardzie; uczestnictwa w imprezie zastępczej o wyższym lub niższym standardzie za odpowiednią dopłatą lub zwrotem różnicy w cenie.

b) podwyższenia ceny imprezy - Almatur może podwyższyć cenę imprezy wyłącznie w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności mających wpływ na podwyższenie ceny tj. wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych albo wzrostu kursów walut. Wpływ powyższych okoliczności na podwyższenie ceny musi być przez Almatur udokumentowany, a podwyższenie ceny nie może mieć miejsca w okresie 20 dni przed datą wyjazdu. Po otrzymaniu od Almaturu pisemnego zawiadomienia o podwyższeniu ceny imprezy, klient obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Almatur, czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy, czy też odstępuje od niej za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń.

8. Ubezpieczenia.

a) Podpisując "Umowę-Zgłoszenie" Uczestnik deklaruje, iż stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie, a w przypadku zachorowania w trakcie imprezy zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej względem Ubezpieczyciela oraz wyraża zgodę na udostępnienie mu dokumentacji medycznej.

b) Almatur gwarantuje wszystkim Uczestnikom ubezpieczenie w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 31.

c) Przedmiot i zakres ubezpieczenia SIGNAL IDUNA - BEZPIECZNE PODRÓŻE, w tym w zakresie amatorskiego uprawiania sportu i następstw chorób przewlekłych:

- uczestnicy wyjazdów zagranicznych objęci są ubezpieczeniem w zakresie STANDARD (dot. terytorium Europy i Basenu Morza Śródziemnego), którego przedmiotem są: koszty leczenia łącznie z assistance, a także pomocą i ochroną prawną (KL – wariant podstawowy) suma ubezpieczenia – 20.000 EUR, koszty ratownictwa – 5000 EUR (podlimit kosztów leczenia), następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) suma ubezpieczenia: 15.000 zł na wypadek śmierci lub 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, bagaż podróżny (BP) suma ubezpieczenia 1.000 zł.

- W przypadku wyjazdów poza terytorium Europy i Basenu Morza Śródziemnego przedmiotem ubezpieczenia są: koszty leczenia łącznie z assistance, a także pomocą i ochroną prawną (KL – wariant podstawowy) suma ubezpieczenia – 30.000 EUR, koszty ratownictwa – 5000 EUR (podlimit kosztów leczenia), następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) suma ubezpieczenia: 15.000 zł na wypadek śmierci lub 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, bagaż podróżny (BP) suma ubezpieczenia 1000 zł.

- uczestnicy wyjazdów krajowych objęci są ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) o sumie ubezpieczeń: 15.000 zł na wypadek 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu i 7.500 zł na wypadek śmierci.

d) Uczestnik ma prawo i obowiązek przed wyjazdem zapoznać się w biurze podróży sprzedającym ofertę Almaturu z właściwymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

e) Przy niektórych rodzajach imprez Almatur gwarantuje dodatkowe ubezpieczenia i wyższe sumy ubezpieczeń, zgodnie z zapisami zawartymi w „Informacjach dodatkowych do oferty turystycznej”.

f) Almatur zaleca Uczestnikowi indywidualne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy.

9.

a) Uczestnik wyjazdu zagranicznego musi posiadać aktualny paszport lub inny dokument wymagany prawem do przekroczenia granicy Rzeczpospolitej Polskiej, krajów tranzytowych oraz kraju docelowego. Almatur nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wystawienie lub odmowę wydania paszportu lub wizy oraz odmowę prawa wjazdu do danego kraju wynikające z działań uprawnionych organów lub służb. Koszty wydania paszportów, wiz oraz paszportów tymczasowych pokrywa Uczestnik.

b) Przy wyjazdach do państw układu Schengen, mimo zniesienia kontroli granicznych każdy Uczestnik imprezy nadal musi posiadać przy sobie paszport lub dowód osobisty.

c) Przy wyjazdach do krajów, do których nie jest wymagana wiza dla obywateli polskich, obcokrajowcy załatwiają formalności wizowe we własnym zakresie, w czasie umożliwiającym prawidłową realizację imprezy turystycznej.

10.

a) Od chwili rozpoczęcia imprezy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wskazań przedstawicieli Almaturu dotyczących realizacji programu imprezy turystycznej.

b) Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec Almaturu za wyrządzone szkody podczas podróży i pobytu.

11.

a) Almatur jest odpowiedzialny za przebieg imprezy zgodnie z ofertą oraz ustaloną jakością i standardem świadczeń. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a ofertą, uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie wykonawcę usługi oraz przedstawiciela Almaturu (pilota, rezydenta lub wychowawcę) w celu umożliwienia im naprawienia wady na miejscu.

b) Jeżeli nie zostaną zrealizowane określone świadczenia, do których wykonania Almatur jest zobowiązany na podstawie umowy zawartej z Uczestnikiem, względnie ich jakość będzie odbiegała od wynikającej z zawartej z Uczestnikiem umowy, Almatur przyjmuje na siebie stosowną odpowiedzialność finansową i zobowiązany jest do dokonania zwrotu części wniesionych wpłat za usługę w wysokości uzależnionej od rodzaju i stopnia odstępstwa od oferty oraz od wyceny wadliwie zrealizowanego świadczenia, chyba, że brak realizacji określonego świadczenia, względnie odbieganie jego jakości od wynikającej z zawartej umowy, będzie spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nie uczestniczących w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć lub uniknąć, albo siłą wyższą.

c) Podstawą częściowego lub całkowitego zwrotu jest reklamacja. Wszelkie reklamacje w sprawie usług winny być sporządzone w formie pisemnej i przekazane w czasie trwania imprezy przedstawicielowi Almaturu lub wysłane listem poleconym dla celów dowodowych na adres Almaturu, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Na zgłoszone reklamacje Almatur udzieli odpowiedzi na piśmie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od ich otrzymania, a w przypadku złożenia reklamacji przedstawicielowi biura w trakcie imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia jej zakończenia.

12.

a) Almatur nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych jeżeli jest ono spowodowane wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w umowie, jeśli działań tych nie można było przewidzieć albo siłą wyższą.

b) Jeśli wykonanie usług stanowiących istotną część programu jest niemożliwe, Almatur zobowiązany jest, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, możliwe do zrealizowania w ramach danej imprezy. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego, o którym mowa w poprzednim zdaniu, jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy, Uczestnik może żądać obniżenia ustalonej ceny imprezy. Uczestnik może z uzasadnionych powodów nie wyrazić zgody na wykonanie świadczeń zastępczych i odstąpić od umowy.

c) Almatur ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego klienta. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.

13.

a) "Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej" są obowiązujące również dla osób towarzyszących, reprezentowanych przez Uczestnika.

b) Szczegółowe zasady dotyczące organizacji poszczególnych rodzajów imprez są zawarte w "Informacjach dodatkowych do oferty turystycznej", które stanowią integralną część umowy.

14. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej umowy, w przypadku braku porozumienia między stronami, będą rozstrzygane przez właściwy sąd cywilny.

15.

a) "Almatur" występujący jako strona umowy udziału w imprezie turystycznej jest grupą koncesjonowanych biur podróży występujących pod jedną firmą. W ramach wewnętrznego podziału działalności odpowiedzialnym za realizację danej imprezy jest biuro Almaturu występujące jako organizator przy określonej ofercie, którego adres i siedziba wskazane są w umowie. Każdy organizator turystyki jest uprawiony do prowadzenia tej działalności, zgodnie z warunkami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

b) Biura Almaturu występujące jako organizatorzy imprez zawartych w niniejszym katalogu posiadają obowiązkowe gwarancje ubezpieczeniowe turystyczne na podstawie stosownych umów zawartych z Signal Iduna S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 31. Biuro sprzedające imprezę turystyczną jest obowiązane wydać Uczestnikowi wpłacającemu co najmniej zaliczkę pisemne potwierdzenie gwarancji organizatora. Gwarancja ta obejmuje sytuację, gdy biuro wbrew obowiązkowi nie zapewnia Uczestnikowi powrotu do kraju lub nie dokona zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych. Uczestnik w takiej sytuacji powinien niezwłocznie skontaktować się z beneficjentem gwarancji, którym jest Marszałek Województwa właściwy dla siedziby organizatora. Wykaz adresów organizatorów wraz z numerami zezwoleń (koncesji) oraz numerem gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej znajduje się w katalogu oraz na stronie internetowej www.almatur.pl.

16. W sprawach nieuregulowanych wzorcem umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.

Niezwykłe promocje

  • Sprawdź już teraz!

Wyprawy i egzotyka

  • Przez cały rok

Wycieczki objazdowe

  • Gorące Last Minute

Nasz zapowiedzi

  • Zima 2016/2017

Klauzula informacyjna

 

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Biuro Podróży i Turystyki „ALMATUR-ŁÓDŹ” Sp. z o.o.. (dalej „Almatur”) z siedzibą i adresem w Łodzi przy ulicy Piotrkowska 59

 

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Almatur?

ALMATUR przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z serwisów prowadzonych przez ALMATUR, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi, informować Cię o treściach i usługach ALMATUR i naszych Partnerów („Partnerzy”), których lista znajduje się tutaj, udostępniać w serwisach przestrzeń reklamową, prowadzić działania marketingu bezpośredniego, zapewniać bezpieczeństwo przetwarzania informacji, zarządzać systemami teleinformatycznymi oraz ochroną lub dochodzeniem roszczeń [sprawdź tutaj].

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ALMATUR Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. Wyświetlanie w serwisach oferty dopasowanych do Twoich zainteresowań, dzięki zautomatyzowanemu porównaniu Twoich zainteresowań i preferencji z modelowymi zainteresowaniami i preferencjami użytkowników internetu (profilowanie). W niektórych naszych serwisach podstawą przetwarzania danych osobowych może być zgoda, o czym zawsze zostaniesz poinformowany. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć [sprawdź tutaj].

Partnerzy, jako odrębni administratorzy danych osobowych, przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu lub zgody. Niektórzy z naszych Partnerów mogą również przetwarzać Twoje w taki sposób, aby wyświetlić Ci treści lub reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań, dzięki zautomatyzowanemu porównaniu Twoich zainteresowań i preferencji z modelowymi zainteresowaniami i preferencjami użytkowników internetu (profilowanie). Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć [sprawdź tutaj].

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Jakie masz uprawnienia wobec ALMATUR w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od ALMATUR: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora [sprawdź tutaj].

Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu ALMATUR udostępnia Twoje dane osobowe?

ALMATUR, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których ALMATUR posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez ALMATUR, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

 

Jak długo ALMATUR przechowuje Twoje dane osobowe?

ALMATUR przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez ALMATUR?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez ALMATUR albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez ALMATUR, możesz się skontaktować z przedstawicielem ALMATUR, wykorzystując dane kontaktowe: iod@Almatur.pl

Jeśli jesteś naszym zarejestrowanym użytkownikiem serwisów ALMATUR, informacje na temat ochrony Twoich danych osobowych znajdują się tutaj: przeczytaj pełną treść klauzuli