WYCIĄG Z POLISY SIGNAL IDUNA

Na podstawie zawartych Umów Generalnych
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. potwierdza ubezpieczenie wszystkich klientów
Biura Podróży i Turystyki ALMATUR

INFORMACJE O WARUNKACH UBEZPIECZENIA

Uczestnik imprezy organizowanej przez ALMATUR jest ubezpieczony w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na podstawie podpisanych umów generalnych , na mocy których wszyscy klienci objęci są ochroną ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA Polska S.A. o nazwie SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże
przeznaczone jest dla osób wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych i obejmuje:

• koszty leczenia wraz z chorobami przewlekłymi, assistance (w tym ratownictwo) oraz pomoc i ochrona prawna ( KL) - 20.000 EURO (Europa i Basen Morza Śródziemnego) lub 30.000 EUR (Wszystkie Państwa Świata)

• Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) - 15.000 zł (Europa i Basen Morza Śródziemnego oraz pozostałe Państwa Świata)

• Bagaż podróżny (BP) - 1 000 zł (Europa i Basen Morza Śródziemnego oraz pozostałe Państwa Świata)

KOSZTY LECZENIA ŁĄCZNIE Z ASSISTANCE ORAZ POMOCĄ I OCHRONĄ PRAWNĄ:

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia ubezpieczonego, który przebywając za granicą RP musiał bezzwłocznie podda się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem. Suma ubezpieczenia dla wyjazdów do państw Europy i Basenu Morza Śródziemnego wynosi 20.000 EUR, do wszystkich państw świata wynosi 30.000 EURO. Ubezpieczenie kosztów leczenia zapewnia zwrot kosztów poniesionych na:

badania i zabiegi lekarskie przepisane przez lekarza w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, wizyty u lekarza, w tym dojazd lekarza do miejsca, w którym znajduje się Ubezpieczony, zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, pobyt w ambulatorium lub szpitalu (zabiegi, honoraria lekarzy, lekarstwa, analizy, operacje), poród, który nastąpił nie później niż w 32 tygodniu ciąży, przy czym świadczenie wypłacane jest łącznie za matkę i dziecko do wysokości sumy ubezpieczenia, naprawę i zakup okularów oraz naprawę protez bezpośrednio po wypadku, w przypadku gdy ich uszkodzenie związane było z nieszczęśliwym wypadkiem, o którym mowa w § 2 pkt. 32 OWU, powodującym trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego, leczenie stomatologiczne nagłych stanów zapalnych zębów (do wysokości 600 PLN na wszystkie zdarzenia zaistniałe w okresie umowy ubezpieczenia). Ochroną ubezpieczeniową objęte jest tylko doraźne zaopatrzenie zęba z wyłączeniem późniejszego wypełnienia stałego, wypełnienia kanałów, odbudowy korony; transport Ubezpieczonego do ambulatorium lub szpitala, transport Ubezpieczonego między placówkami medycznymi, transport do miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy medycznej, pokrycie kosztów ratownictwa, (suma ubezpieczenia wynosi maksymalnie równowartoś w złotych 5.000 EUR i stanowi podlimit sumy ubezpieczenia kosztów leczenia).

Jeżeli w wyniku leczenia prowadzonego za granicą niezbędna jest kontynuacja leczenia w Rzeczpospolitej Polskiej Ubezpieczenie obejmuje dodatkowo: zdjęcie gipsu, zmiany opatrunku, zdjęcie szwów, iniekcji, pierwszej konsultacji u lekarza rehabilitanta; dzienne świadczenie szpitalne; transport do i pomiędzy placówkami medycznymi po powrocie Ubezpieczonego do Rzeczpospolitej Polskiej,

Zakres assistance obejmuje: pokrycie kosztów transportu w związku z koniecznością powrotu Ubezpieczonego do Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego miejsca zamieszkania, pokrycie kosztów transportu do Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego miejsca zamieszkania po zakończeniu leczenia, pokrycie kosztów transportu zwłok Ubezpieczonego, pokrycie kosztów zakupu trumny bądź urny, jak i kremacji za granicą, całodobowy dyżur Centrali Alarmowej.
Dzięki sieci kilkudziesięciu central alarmowych na świecie, czynnych całą dobę, przez siedem dni w tygodniu, SIGNAL IDUNA Polska S.A. jest w stanie udzieli
kompetentnej rady i przeją bezpośrednią opiekę nad ubezpieczonym, który zgłosi potrzebę pomocy związanej z nagłym wypadkiem lub chorobą. W przypadku nieprzewidzianego zdarzenia, które spowodowało opóźnienie lub zmianę przebiegu podróży, Centrala Alarmowa przekaże niezbędne informacje rodzinie lub pracodawcy ubezpieczonego, udzieli również informacji w przypadku utraty lub kradzieży dokumentów.

Signal Iduna nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie koszty poniesione przez Ubezpieczonego bez zgody Centrali Alarmowej, powyższe ograniczenie nie dotyczy sytuacji, w których Ubezpieczony ze względu na stan zdrowia obiektywnie nie mógł skontaktować się z Centralą Alarmową. Kontakt ubezpieczonego z Centralą Alarmową nie jest wymagany jedynie w przypadku leczenia stomatologicznego oraz pojedynczej wizyty ambulatoryjnej, jeżeli ubezpieczony sam dokona wyboru lekarza i pokryje koszty wizyty. SIGNAL IDUNA dokonuje zwrotu wyżej opisanych kosztów na podstawie dokumentacji medycznej zawierającej diagnozę lekarską, oryginałów rachunków i oryginałów dowodów ich zapłaty po powrocie Ubezpieczonego do kraju stałego miejsca zamieszkania, przy czym SIGNAL IDUNA ma prawo do ich weryfikacji i zasięgania opinii specjalistów. Zwrotu poniesionych kosztów dokonuje się do wysokości sumy, jaka zostałaby opłacona za leczenie stomatologiczne lub za pojedynczą wizytę ambulatoryjną, w przypadku gdyby to SIGNAL IDUNA organizowała usługę. Ochroną ubezpieczeniową nie są też objęte wszelkie koszty powstałe w przypadku gdy Ubezpieczony postąpił wbrew decyzji Centrali Alarmowej uzgodnionej z lekarzem prowadzącym leczenie za granicą.

Centrala Alarmowa – czynna 24 godziny:
tel. + 48 22 864 55 26; fax + 48 22 575 95 75: SMS +48 661 000 888

NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW:
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantuje odszkodowanie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz na wypadek śmierci na sumę 15.000 zł (Europa i Basen Morza Śródziemnego oraz pozostałe Państwa Świata); ustalenia stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu dokonują lekarze powołani przez SIGNAL IDUNA na podstawie tabeli procentowej świadczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, stanowiącej Załącznik nr 1 do OWU.

SIGNAL IDUNA S.A. NIE POKRYWA KOSZTÓW GDY ZDARZENIE ZWIĄZANE Z NAGŁYM ZACHOROWANIEM LUB NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM JEŻELI POWSTAŁY W PRZYPADKU:

Zaburzenia świadomości oraz umysłu. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje, jeżeli zaburzenia te lub ataki są wynikiem nieszczęśliwego wypadku, objętego umową ubezpieczenia; usiłowania lub popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa lub samobójstwa, umyślnego działania ubezpieczonego, wypadku powstałego w czasie prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, spożycia alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub udziału ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, strajkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg i bójkach, zaburzeń psychicznych, depresji, wad wrodzonych, następstw chorób genetycznych.

SIGNAL IDUNA Polska S.A. nie pokrywa również kosztów związanych z: leczeniem przekraczającym zakres niezbędny dla przywrócenia stanu zdrowia ubezpieczonego do stanu umożliwiającego mu powrót do kraju, porodem, który nastąpił po 32 tygodniu ciąży, przerwaniem ciąży, operacjami plastycznymi i kosmetycznymi. istnienia przeciwwskazań lekarskich, co do odbycia podróży zagranicznej, jeżeli miało to wpływ na powstanie kosztów leczenia, gdy przed wyjazdem za granicę istniały wskazania lekarskie, co do wykonania zabiegu operacyjnego lub poddania się leczeniu lub obserwacji lekarskiej w warunkach szpitalnych, a zdarzenie szkodowe ma związek z powyższymi wskazaniami.

BAGAŻ PODRÓŻNY:
Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż podróżny Ubezpieczonego w trakcie jego podróży, za który uważa się rzeczy zabrane zwyczajowo w podróż, ubrania, buty, kosmetyki, perfumy, drobne urządzenia (np.: suszarka, lokówka, żelazko), lekarstwa przepisane przez lekarza, ciśnieniomierz, urządzenie do mierzenia cukru we krwi, aparaty słuchowe, kule, laski, okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, wózki inwalidzkie (jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego wymaga ich używania) wózki dziecięce, drobne prezenty i pamiątki, a także przenośne telefony, sprzęt fotograficzny i komputerowy, sprzęt audio – video ( do wysokości 50% sumy ubezpieczenia) jeżeli są w miejscach określonych w § 14 ust. 2, pkt. d), e) i f) oraz gdy stanowią bagaż podręczny, do sumy 1 000 zł ( Europa i Basen morza Śródziemnego oraz pozostałe Państwa Świata).

Bagaż podróżny jest objęty ochroną ubezpieczeniową jedynie wówczas, gdy znajduje się pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego lub gdy jest: oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagażu, powierzony zawodowemu przewoźnikowi do przewozu na podstawie dokumentu przewozowego, w zamkniętym indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu lub w hotelu, w zamkniętym pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania ubezpieczonego ( z wyłączeniem namiotu), w zamkniętym pojeździe samochodowym, pod warunkiem umieszczenia bagażu w zamkniętym bagażniku lub w lukach bagażowych, w zamkniętej kabinie przyczepy lub jednostki pływającej.

SIGNAL IDUNA Polska S.A. odpowiada za szkody powstałe w bagażu podróżnym, tj. utratę lub ubytek wartości ubezpieczonych rzeczy z powodu ich zniszczenia, uszkodzenia i zaginięcia wskutek: wypadku lub katastrofy środka komunikacji, ognia, huraganu, powodzi, piorunu, wybuchu, nawalnego deszczu, gradu, lawiny, trzęsienia, usuwania i zapadania się ziemi, upadku pojazdu powietrznego oraz wydostania się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania ubezpieczonego, w wyniku którego utraci on w sposób nagły możliwość opiekowania się bagażem, kradzieży z włamaniem udokumentowanego rabunku.

Umową ubezpieczenia bagażu podróżnego nie są objęte: pieniądze w gotówce i papiery
wartościowe, bony towarowe, bilety, karty kredytowe i płatnicze, biżuteria, przedmioty z metali i kamieni szlachetnych, dzieła sztuki, dokumenty, zbiory kolekcjonerskie, instrumenty muzyczne, przedmioty służące działalności usługowo-produkcyjnej oraz handlowej,
paliwa napędowe, sprzęt sportowy, chyba, że została opłacona dodatkowa składka, broń oraz akcesoria z nimi związane, akcesoria samochodowe, przedmioty będące wyposażeniem przyczep campingowych, półciężarówek campingowych i łodzi, namioty i wiatrochrony. Odpowiedzialność SIGNAL IDUNA w zakresie ubezpieczenia przedmiotów takich jak: przenośne telefony, sprzęt fotograficzny i komputerowy oraz sprzęt audio - video jest ograniczona do wysokości 50% sumy ubezpieczenia.

SIGNAL IDUNA nie odpowiada również za szkody: nie przekraczające 100 złotych, wyrządzone umyślnie lub powstałe wskutek niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność lub członków jego rodziny, polegające na utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu lub zużyciu sprzętu sportowego w związku z jego użytkowaniem, polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojemników bagażu (waliz, kufrów itp.), powstałe w urządzeniach elektrycznych oraz elektronicznych wskutek ich wad oraz działania prądu elektrycznego podczas eksploatacji, chyba, że działanie prądu elektrycznego spowodowało pożar, powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, aktów terroru, aktów sabotażu lub udziału Ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, strajkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg i bójkach, będące skutkiem zatrzymania, zniszczenia lub konfiskaty przez organa celne lub inne władze, będące następstwem zwykłego zużycia rzeczy ubezpieczonej, wad fabrycznych, samozapalenia, samo zepsucia, wycieku, a odnośnie rzeczy tłukących się lub w szklanym opakowaniu - potłuczenia lub utraty wartości ubezpieczonej rzeczy.
SIGNAL IDUNA nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Ubezpieczony w związku z tym samym zdarzeniem uzyska odszkodowanie z tytułu innej umowy ubezpieczenia lub które zostało pokryte przez inne instytucje.

UBEZPIECZENIA FAKULTATYWNE
UBEZPIECZENIE REZYGNACJI, PRZERWANIA UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ LUB ANULACJA BILETU ZAKUPIONYCH W BIURZE PODRÓŻY – SIGNAL IDUNA KOSZTY IMPREZY TURYSTYCZNEJ.

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione w związku z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie turystycznej, przerwaniem uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz anulowaniem biletu lotniczego, promowego, autokarowego.

Stawka za ubezpieczenie Rezygnacji z Imprezy wynosi 2,4 %
Stawka za ubezpieczenie Przerwania Uczestnictwa w Imprezie wynosi 1,2%


Stawka za ubezpieczenie Anulacji Biletu wynosi 3,5 %

Umowa ubezpieczenia może być zawarta w terminie najpóźniej do 5 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej (wpłaty całości lub części zaliczki) lub zakupu biletu lotniczego, autokarowego, promowego. W przypadku, gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej lub dnia rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni, umowę ubezpieczenia można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej lub w dniu zakupu biletu lotniczego, autokarowego.

Signal Iduna S.A. zapewnia zwrot kosztów z następujących powodów:

• nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, nagłe zachorowanie, śmierć ubezpieczonego lub osoby bliskiej ubezpieczonemu,

• poważna szkoda w mieniu ubezpieczonego powstała w wyniku działania ognia, katastrof żywiołowych, przestępstwa.

Z każdego wypłacanego odszkodowania Ubezpieczonemu potrącana jest franszyza redukcyjna w wysokości 20% wartości odszkodowania przyznanego z tytułu umowy ubezpieczenia, lecz nie mniej niż 50 zł.

Niezwykłe promocje

  • Sprawdź już teraz!

Wyprawy i egzotyka

  • Przez cały rok

Wycieczki objazdowe

  • Gorące Last Minute

Nasz zapowiedzi

  • Zima 2016/2017

Klauzula informacyjna

 

Jakich Twoich danych dotyczy przetwarzanie i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce prywatności.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Biuro Podróży i Turystyki „ALMATUR-ŁÓDŹ” Sp. z o.o.. (dalej „Almatur”) z siedzibą i adresem w Łodzi przy ulicy Piotrkowska 59

 

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Almatur?

ALMATUR przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z serwisów prowadzonych przez ALMATUR, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi, informować Cię o treściach i usługach ALMATUR i naszych Partnerów („Partnerzy”), których lista znajduje się tutaj, udostępniać w serwisach przestrzeń reklamową, prowadzić działania marketingu bezpośredniego, zapewniać bezpieczeństwo przetwarzania informacji, zarządzać systemami teleinformatycznymi oraz ochroną lub dochodzeniem roszczeń [sprawdź tutaj].

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ALMATUR Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. Wyświetlanie w serwisach oferty dopasowanych do Twoich zainteresowań, dzięki zautomatyzowanemu porównaniu Twoich zainteresowań i preferencji z modelowymi zainteresowaniami i preferencjami użytkowników internetu (profilowanie). W niektórych naszych serwisach podstawą przetwarzania danych osobowych może być zgoda, o czym zawsze zostaniesz poinformowany. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć [sprawdź tutaj].

Partnerzy, jako odrębni administratorzy danych osobowych, przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu lub zgody. Niektórzy z naszych Partnerów mogą również przetwarzać Twoje w taki sposób, aby wyświetlić Ci treści lub reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań, dzięki zautomatyzowanemu porównaniu Twoich zainteresowań i preferencji z modelowymi zainteresowaniami i preferencjami użytkowników internetu (profilowanie). Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć [sprawdź tutaj].

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Jakie masz uprawnienia wobec ALMATUR w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od ALMATUR: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora [sprawdź tutaj].

Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu ALMATUR udostępnia Twoje dane osobowe?

ALMATUR, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których ALMATUR posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez ALMATUR, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

 

Jak długo ALMATUR przechowuje Twoje dane osobowe?

ALMATUR przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

 

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez ALMATUR?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych przez ALMATUR albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez ALMATUR, możesz się skontaktować z przedstawicielem ALMATUR, wykorzystując dane kontaktowe: iod@Almatur.pl

Jeśli jesteś naszym zarejestrowanym użytkownikiem serwisów ALMATUR, informacje na temat ochrony Twoich danych osobowych znajdują się tutaj: przeczytaj pełną treść klauzuli